franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweUgoda z Bankiem Millennium – jakie są proponowane warunki?

13 lipca 20220

Wśród Banków oferujących kredytobiorcom ugody znajduje się także Bank Millennium. Propozycje takie padają również w sytuacji, gdy frankowicz pozwie Bank żądając nieważności umowy. Na przykładzie naszych klientów sprawdzamy, jakie korzyści mogą płynąć z porozumienia i jakie zagrożenia się z nim wiążą.

 

Umowa kredytu zawarta w 2008 r. – ile pozostaje obecnie do spłaty?

Nasi klienci zawarli umowę kredytu na kwotę 330.000,00 zł we wrześniu 2008 r. Był to kredyt indeksowany, a kwota wypłacona w PLN została przeliczona na CHF przy zastosowaniu kursu Banku. 

Umowa miała ona w założeniu trwać 25 lat (300 miesięcy). Oprocentowanie kredytu oparte było na formule LIBOR3M + marża (obecnie: SARON3M+marża).

Kredytobiorcy zdecydowali się przy tym na pozwanie Banku i skorzystanie z usług kancelarii Xaltum.

Po ponad 12 latach spłaty, w momencie wnoszenia pozwu:

  1. saldo zadłużenia w dniu wnoszenia pozwu wynosiło (luty 2022 r.) we frankach szwajcarskich około 56.000,00 CHF (po przeliczeniu na PLN wynosi zatem około 250.000,00 zł – sumę niewiele niższą od realnie wypłaconej).
  2. rata bieżąca wynosi około 1.500,00 zł.
  3. wpłaty na poczet kredytu wynoszą około 200.000,00 zł – spłacono zatem faktycznie udostępniony kapitał.

Co zakłada ugoda?

W toku procesu nasi klienci otrzymali propozycję zawarcia ugody w sprawie. Po jej analizie przez pełnomocników ustaliliśmy, że Bank proponuje następujący sposób porozumienia co do spornej umowy:

  1. Saldo zostanie obniżone do kwoty 157.685,27 zł.
  2. Oprocentowanie ustalone byłoby jako suma marży 2,06% oraz WIBOR3M;
  3. Bieżąca rata wyniosłaby około 1.100,00 zł.

Bank Millennium przedstawił przy tym szczegółowe wyliczenia. Wpłaty rozliczane są przez Bank na bieżąco – przez co w początkowym okresie saldo zadłużenia de facto rosło.

 

Oprocentowanie i wysokość raty

Ugoda zakłada przejście na oprocentowanie oparte na formule WIBOR3M + marża. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach – wysokość WIBOR3M w dalszym ciągu wzrasta. Na moment przygotowania niniejszego artykułu (lipiec 2022 r.) wynosi około 7%.

Oznacza to, że wzrastać będą także raty kredytu i ich wysokość. Już teraz przewidywana bieżąca rata jest wyższa niż przy spłacie kredytu frankowego (nawet jeśli usunięte zostanie ryzyko zmiany kursu).

Bank nie zaproponował przy tym przejścia na stałe oprocentowanie w celu ochrony przed wzrostami WIBOR3M w perspektywie najbliższych lat.

Ryzyko zmienności kursu waluty zostanie zatem de facto zastąpione ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Do tego wyliczenia Banku zakładają WIBOR na poziomie 5,71% – jak zaznaczono, w momencie przygotowania niniejszego artykułu wynosi on już 7%. Oznacza to, że raty mogą jeszcze rosnąć.

 

Ugoda a nieważność i odfrankowienie – co można zyskać?

Umowa naszych klientów jednoznacznie została zakwalifikowana jako zawierająca klauzule niedozwolone. Stąd też podjęta została decyzja o wystąpieniu na drogę sądową.

Poniżej przedstawiamy zestawienie skutków wystąpienia do sądu w zestawieniu z propozycją ugody.

Saldo Rata Zwrot nadpłat
Ugoda 132.961,11 zł 1.100,00 zł 0,00 zł
Unieważnienie 0,00 zł 0,00 zł ok. 84.000,00 zł (nadpłata ponad kapitał)
Odfrankowienie 116 972,89 zł 954,25 zł ok. 85.000,00 zł 

 

Podsumowanie – czy ugoda jest korzystna?

Podsumowując, z zawarciem ugody wiążą się zarówno wady i jak i zalety w porównaniu z sądowym podważeniem umowy:

Działanie Zalety Wady
Ugoda – Obniżenie salda zadłużenia;

– Usunięte zostaje ryzyko zmiany kursu CHF

– Ryzyko podwyższenia raty w wyniku zmiany oprocentowania;

– Brak możliwości negocjowania warunków ugody z Bankiem;

– Brak zwrotu nadpłaty.

Unieważnienie – Saldo zadłużenia wynosi 0,00 zł;

– Wykreślenie hipoteki z KW

– Konieczność zwrotu kapitału na rzecz Banku;
Odfrankowienie – Obniżenie salda zadłużenia;

– Kredytobiorca otrzymuje zwrot nadpłaty;

– Utrzymane zostaje niskie oprocentowanie kredytu.

– Konieczna jest dalsza spłata zadłużenia

 

Nasi klienci otrzymali od Xaltum informacje na temat tego, co może zyskać w każdym wariancie oraz jakie ryzyka się z tym wiążą.  Dlatego też zdecydowali się na kontynuację procesu. 

Każdy z frankowiczów musi ocenić przy tym, które z rozwiązań problemu z kredytem jest dla niego korzystne. Istotne jest przede wszystkim, by decyzja ta poprzedzona była pełnymi informacjami na temat jej skutków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2021/10/xaltum-white.png
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021

Skontaktuj się z nami