Kolejny sukces klientów Xaltum - SO w Poznaniu unieważnia umowę Nordea Bank i zasądza dla klientów 134 611,55 zł

05.03.2021 |

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Klientów Xaltum, osiągniętym w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A. (dot. umowy zawartej z Nordea Bank Polska S.A.)

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny w wyroku z dnia 24.02.2021 r. (sygnatura akt XII C 723/20) ustalił, że umowa zawarta z poprzednikiem prawnym Banku jest nieważna, zasądzając jednocześnie na rzecz naszych Klientów kwotę 134 611,55 zł oraz kwotę 6 434 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

 

Spór dotyczył umowy kredytu denominowanego. W motywach wydanego orzeczenia wyjaśniono, że Sąd podziela argumenty strony powodowej, która powoływała się na nieuczciwość postanowień umownych, zezwalających Bankowi na dowolne ustalanie wysokości ich zadłużenia oraz raty.

 

W ocenie Sądu argumentacja Banku winna zostać w całości odrzucona, do tego brak jest podstaw do uzupełnienia luk w umowie wywołanych wskutek usunięcia z niej klauzul niedozwolonych by w ten sposób umożliwić jej dalsze wykonywanie.

 

Również aneks umożliwiający spłatę bezpośrednio w walucie CHF nie był - w ocenie sądu - w stanie skutecznie "naprawić" wadliwej umowy.

 

Efektem ustalenia, że umowa jest nieważna jest obowiązek zwrotu przez Bank na rzecz powodów wpłaconych przez nich rat w okresie 10 lat przed złożeniem pozwu w sprawie.

 

Co istotne, sprawa została rozpoznana po jednej rozprawie, poprzedzonej wymianą pism pomiędzy pełnomocnikami stron sporu. Pozew został przy tym złożony w kwietniu 2020 r., co oznacza, że sprawa została rozstrzygnięta w pierwszej instancji w 10 miesięcy.