franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Prawnicy do spraw frankowych

Unieważnienie
odfrankowienie umowy.

Większość zawieranych przez banki kredytów frankowych posiada nieuczciwe postanowienia umowne przewidujące przeliczanie zobowiązania kredytobiorcy do franka szwajcarskiego.

Klienci posiadający takie umowy mogą żądać unieważnienia takiej umowy w całości bądź w części „odfrankowienia” kredytu czyli usunięcia z umowy niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. 

Reprezentując klienta dążymy do jak najlepszej ochrony interesów klienta, w związku z tym kierowane względem banku roszczenia dotyczą zarówno uznania umowy za nieważną w całości jak i jej odfrankowienia, co dodatkowo zabezpiecza interes klienta.

Co dla klienta oznacza stwierdzenie nieważności umowy?

Stwierdzenie nieważności sprowadza się do ustalenia, że umowa kredytu od początku była nieważna, z uwagi na zawarte w jej treści postanowienia odwołujące się do waluty obcej oraz inne, zarzucane umowie wadliwości. Bank dokonał przeliczenia zobowiązania klienta według własnego, swobodnie ustalanego kursu CHF, nie informując klienta o ryzyku z tym związanym. 

W przypadku stwierdzenie nieważności umowy:

 1. umowa jest nieważna od początku i przestaje wiązać strony
 2. kredytobiorca nie musi dalej spłacać kolejnych rat kredytu – kredyt przestaje obowiązywać tak, jakby nigdy nie został zaciągnięty
 3. sąd może albo zasądzi na rzecz Klienta sumę wpłaconych przez niego na poczet kredytu kwot albo też zwrócić tylko tę część kwot wpłaconych przez klienta na poczet kredytu, która przekracza kwotę wypłaconego przez bank kredytu
 4. możliwe jest wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Co dla klienta oznacza „odfrankowienie” kredytu?

Odfrankowienie kredytu sprowadza się do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych postanowień z umowy i dalszego trwania kredytu. Kredyt przekształcony zostaje w kredytu złotówkowy, Klient zaś uzyskuje zwrot nadpłaconych w ratach kwot.

W przypadku „odfrankowienia” kredytu:

 1. umowa kredytu obowiązuje nadal, ale staje się zwykłą umową kredytu złotówkowego, co oznacza, że Klient spłaca kredyt bez konieczności stosowania przeliczeń rat do franka szwajcarskiego (przy zachowaniu niskiego, umownego oprocentowania)
 2. sąd zasądza na rzecz Klienta sumę nadpłaconych rat obliczając ją jako różnicę między faktycznie wpłaconymi kwotami, a kwotami jakie Klient winien spłacać przy założeniu, że umowa była by od początku umową kredytu złotówkowego
 3. zmniejszeniu ulega obecne saldo zadłużenia klienta względem banku
 4. zmniejszeniu ulegają miesięczne raty kredytu.

Co oferujemy:

 • bezpłatną analizę umowy kredytu, wyliczamy wysokość należnych roszczeń klienta
 • przygotowujemy pozew i dalsze pisma procesowe
 • przygotowujemy klienta do rozprawy 
 • reprezentujemy klienta w postepowaniu sądowym aż do uzyskania prawomocnego wyroku
 • po wygranej sprawie egzekwujemy należności od banku i doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej
 • służymy bieżącym doradztwem i wsparciem dla klienta

Jak działamy:

 • Po wygranej windykujemy należności i doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.
 • przeprowadzamy analizę, prezentujemy szacowane korzyści w przypadku „odfrankowienia” lub unieważnienia umowy
 • przedstawiamy ofertę na prowadzenia sprawy
 • zawieramy umowę z klientem
 • pomagamy w uzyskaniu pełnej historii spłaty kredytu,
 • wzywamy Bank do zapłaty
 • kierujemy sprawę do Sądu i reprezentujemy klienta na wszystkich etapach prowadzenia sprawy
 • po wygranej windykujemy należności i doprowadzamy do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Niezależnie od tego czy już podjąłeś decyzję o powierzeniu nam swojej sprawy, czy tylko chcesz poznać swoje prawa. Warto skontaktować się z nami i porozmawiać na ten temat z doświadczonym prawnikiem.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021