Unieważnienie umowy kredytu frankowego - i co dalej? - Frankowe Kredyty
 
franki@xaltum.pl
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

Obserwuj nas:

Kredyty frankoweUnieważnienie umowy kredytu frankowego – i co dalej?

2 września 20220

Większość publikacji skupia się na tym jak wygląda proces w sądzie oraz czego można oczekiwać od Banku w trakcie sporu. Rzadko jednak znajdujemy odpowiedź na pytanie – co po unieważnieniu umowy? Analizujemy najczęstsze pytania w tym temacie.

Kiedy umowa zostaje unieważniona?

Aby umowa została unieważniona, musi zapaść prawomocny wyrok Sądu.

W praktyce ma to miejsce w 2 przypadkach:

  1. Gdy Bank nie złoży apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji ustalającego nieważność.
  2. Gdy sąd drugiej instancji wyda wyrok w sprawie.

Rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, gdy Bank nie wniesie apelacji. Pomimo korzystnego orzecznictwa dla frankowiczów, Banki przedłużają sprawy i kwestionują wyroki sądów aż do orzeczenia w drugiej instancji.

Skupmy się zatem na drugim z przypadków – wyroku sądu drugiej instancji.

Wyrok taki staje się prawomocny w momencie jego wydania – nie musimy zatem czekać, aż upłynie termin na złożenie wniosku o uzasadnienie. Oznacza to, że w dniu wydania wyroku umowa zostaje unieważniona i orzeczenie takie wiąże Bank.

Co z opłacaniem rat?

Gdy otrzymamy z Kancelarii bądź bezpośrednio z Sądu informację o unieważnieniu umowy – w pierwszej kolejności postarajmy się, by Bank nie pobierał kolejnych rat.

Jeśli raty spłacane są na podstawie stałego zlecenia i konkretnej kwoty przelewanej przez frankowicza – rekomendujemy niezwłoczne odwołanie takie zlecenia.

W sytuacji gdy posiadamy konto w Banku na które wpłacane jest wynagrodzenie od pracodawcy – warto zmienić dyspozycję w tym zakresie, tak, aby środki były przekierowane na inne rachunki.

Banki to instytucje o wysokim stopniu sformalizowania i dość powolnym trybie podejmowania decyzji. Zanim informacja o wyroku zostanie przetworzona, pobrane mogą zostać kolejne, nienależne już raty. By uniknąć konieczności występowania o ich zwrot – warto podjąć kroki w celu zaprzestania wpłat.

Czy Bank sam zwróci raty?

W obawie przed udziałem komornika w sprawie, część Banków sama zwraca się do frankowiczów z pytaniem dot. rachunku właściwego do zapłaty. Niekiedy zdarza się jednak, że pomimo unieważnienia umowy Bank jest bierny. 

Wtedy należy wezwać go do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do egzekucji. Najczęściej wezwanie takie jest skuteczne. 

Niekiedy jednak konieczne jest zwrócenie się do komornika z wnioskiem o rozpoczęcie egzekucji.

Do wniosku konieczne jest załączenie wyroku wraz z tzw. klauzulą wykonalności – odrębnym potwierdzeniem przez Sąd, że komornik może zacząć działać a orzeczenie jest prawomocne. Klauzulę tę nakład sąd, który wydał wyrok (w praktyce najczęściej jest to Sąd II instancji).

Po otrzymaniu wyroku z klauzulą, możliwe jest złożenie wniosku do komornika. Zazwyczaj działa on bardzo sprawnie – Bank posiada bowiem pieniądze, z których można odzyskać należności.

Warto pamiętać o współpracy z Kancelarią także na tym etapie – od poprawności wniosku zależy skuteczność egzekucji.

Co z wekslami?

W celu zabezpieczenia kredytu, Banki pobierały od klientów weksle in blanco, które miały zostać wykorzystane w momencie gdy kredytobiorca nie spłacał zadłużenia.

Pomimo nieważności umowy – Bank zazwyczaj wciąż posiada takie dokumenty. Warto zatem wystąpić o zwrot wszystkich weksli (szczegółowa ilość określona została w umowie kredytu).

Odrębne pismo w tym zakresie powinno być wystarczające – w razie opóźnień, uzasadniona będzie skarga do instytucji publicznych.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Pomimo wyroku sądu, księga wieczysta nie zostanie automatycznie zaktualizowana przez Sąd, a hipoteka – wykreślona.

Istnieją dwie drogi uzyskania korekty w księdze wieczystej.

Po pierwsze, na nasz wniosek Bank powinien wydać dokumentację potwierdzająca, że umowa jest nieważna i uzasadnione jest dokonanie korekty w treści księgi wieczystej.

Niekiedy zdarza się jednak, że Bank planując skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego odmawia wydania takiej dokumentacji bądź przedłuża sprawę.

Wtedy konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z Sądu, że wyrok jest już prawomocny i wykonalny (orzeczenie wraz ze stwierdzeniem prawomocności). 

Dokumentacja z Banku bądź wyrok ze stwierdzeniem prawomocności powinny zostać złożone do sądu wieczystoksięgowego, wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Wniosek taki składamy na urzędowym formularzu – dlatego ponownie istotne jest jego prawidłowe uzupełnienie.

Co z wpisem w BIK?

Pomimo unieważnienia umowy, pozostaje także kwestia korekty wpisów w BIK. 

To Banki przekazują dane o zadłużeniu do BIKu i podobnych podmiotów. Dlatego warto dopilnować, że informacja o nieważności umowy (i w efekcie – braku zadłużenia) – została uwzględniona w Raporcie BIK.

Zgodnie z ustawą Bank ma 7 dni na przekazanie tych danych – należy się spodziewać, że ich aktualizacja powinna nastąpić w rejestrach w ciągu kolejnych 7 dni od ich otrzymania przez BIK.

Warto również w tym zakresie trzymać rękę na pulsie – od wpisów w BIK zależy bowiem zdolność kredytowa w przyszłości, a braki korekty danych mogą prowadzić do mylnego wyobrażenia o stanie zadłużenia frankowicza.

Wyrok sądu to nie koniec sprawy – warto zadbać o formalności

Jak wynika z powyższego opisu, wyrok sądu sprawia, że konieczne jest dopięcie ostatnich formalności.

Dlatego istotny jest wybór właściwej kancelarii – takiej, która zapewni frankowiczowi obsługę aż do faktycznego zakończenia wszystkich formalności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

https://frankowekredyty.pl/wp-content/uploads/2023/05/XALTUM-kancelaria_radcow_prawnych_logo_tlo_ver2-removebg-preview.png
XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
+48 61 222 54 46
franki@xaltum.pl

Obserwuj nas:

DARMOWA KONSULTACJA

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Tobie zaoferować

Copyright © XALTUM 2021